Conflictarm samenleven met de wolf: is dat wel mogelijk?

Eeserveen, 26-09-2023
In de media staan regelmatig artikelen over aanvallen door de wolf. Vaak staat dan al in de kop “ondanks wolfwerend raster valt wolf aan”. En als dat er niet staat, dan staan de socials bol met de verklaring dat wolfwerend niet zou werken. Haaks daarop staan de bevindingen van dierhouders die wel hun dieren achter wolfwerend hebben staan. Of zoals laatst een herder zei: je moet gewoon zorgen dat de wolf er niet bij kan. Daar blijken de rasters wel te voldoen.
illustratie | Bron: ROEG!
Een duik in de cijfers, op basis van de schademeldingen die BIJ12 publiceert.
Allereerst wat criteria van een wolfwerend raster zoals deze worden gecommuniceerd. Gegeven is dat de onderste stroomdraad bij een wolfwerend hekwerk op 20 cm moet zitten met een maximale afwijking van 5 cm. Door deze maatregel is de kans namelijk het grootst dat de wolf een flinke klap stroom krijgt en zal afzien van de aanval. Ook de ruimtes tussen de draden is van belang. Dit voorkomt dat de wolf tussen de draden door kan glippen. 
De juiste afstanden voor de stroomdraden bij een wolfwerend hekwerk zijn daarom vastgesteld op 20 – 40 – 60 – 90 en 120 cm. En dient er minimaal 4.5 kV elektrische spanning; minimaal 1,5 joule impulsenergie.
illustratie | Bron: BIJ12
Sinds november 2019 wordt er door de taxateurs in opdracht werkzaam voor BIJ12 tijdens het afnemen van DNA bij een (vermoedelijke) wolven aanval ook gekeken naar de omheining en worden bevindingen vastgelegd bij de schades zoals die zijn terug te vinden op de site van BIJ12. Daarbij worden drie kolommen gebruikt: type preventie; hoogte preventie; voltage stroom op hekwerk gemeten tijdens taxatie.
BIJ12 deelt hierbij geen compleet rapport, zo kan het voorkomen dat een paal rot is, of dat door oneffenheden in de grond de 20 cm niet gehaald wordt. Of dat er naast de weide een opstapje is. Ook de maximale afstand tussen palen is geen kolom voor. Die bevindingen staan sporadisch in de rapportage en nooit structureel. Er is simpelweg geen kolom met “afwijkingen aan raster”.
Afwijkingen zijn niet te achterhalen uit de cijfers en staan daarom hier niet in. Wat hier staat is op basis van wat wel in de rapportages staat. Dat is vanaf november 2019 begin tot mei 2023. Hoogte: De vereiste van een hoogte van 120 cm is SLECHTS in 30 van de 644 geanalyseerde schademeldingen vastgesteld. 614 omheiningen voldeden alleen op basis van dat criteria al niet.
N.B. Er zijn uitzonderingen in de hoogte bij situaties met bijv. Heras hekwerk bij gebruik van bijv. gehouden damherten of lama’s, waarbij de gemelde hoogte boven de 120 cm ligt, maar de stroom ontbreekt. Die bevindingen staan wel in de rapportage. Stroom: bij 20 van die 30 hekwerken was de vereiste minimale stroom van 4.5 Kv op het hekwerk aanwezig. Dus 10 hekwerken van deze 30 vallen af, deze voldoen niet aan de minimale eisen.
Ook bij de 20 hekwerken die in ieder geval voldeden aan de minimale eisen staan bij enkele de opmerking dat het beschadigd was of er andere gebreken waren.
Daarnaast is bijvoorbeeld gebleken dat bij incident in Wolfheze dit jaar dat de men wel getracht heeft de omheining wolfwerend te maken, maar dat deze er bij controle meerdere gebreken zijn geconstateerd. Dat staat niet in het bronbestand van Bij12, maar is gecommuniceerd door de provincie Gelderland. Van een ander incident is bekend dat een van de palen rot was. Dat soort informatie is niet uit de rapportage van BIJ12 te halen. Op papier (BIJ12) lijkt in het schadeoverzicht maximaal 3,2 % een goed/redelijk goed hekwerk te hebben. Maar dat cijfer is lager, gezien publicaties van provincies (GLD verklaarde bijvoorbeeld dat er nog nooit een wolf door een juist geplaatst raster is gekomen)
De rapportage is een belangrijk onderdeel bij de beeldvorming. Iedereen zou op vrij simpele wijze een goede indruk moeten kunnen krijgen van de effectiviteit van wolfwerend. Dat is zoals de rapportage nu is, niet het geval. Integendeel, de rapportage laat lijken alsof wolven een wolfwerend raster wel hebben genomen! Dat is niet bevorderlijk voor de beeldvorming die een dierhouder moet doen. En niet bevorderlijk voor de beeldvorming over wolven.
Wat een duidelijker beeld oplevert, is de werking van het interprovinciaal wolvenplan. Daar wordt beschreven wanneer een wolf een probleem wolf is. “Wolf doodt herhaaldelijk goed beschermd vee en vindt steeds manieren om preventieve maatregelen te overwinnen”. Met als maatregel “Preventieve maatregelen zo mogelijk verbeteren, proberen de wolf negatief te conditioneren, indien geen resultaat de betrokken wolf doden afhankelijk van populatiestatus”.
Er is nog geen enkele keer een probleemwolf geweest. Geen enkele wolf heeft meerdere keren een wolfwerende omheining genomen dan wel doorbroken.
De schapen zijn de dupe van deze manier van doen, de pony’s zijn de dupe, de andere weidedieren zijn de dupe. En de belastingbetaler betaald. In totaal is er zo’n € 666.614,67 uitgekeerd als schadevergoeding aan de betrokkenen. Terwijl het (hobby)vee niet afdoende beschermd stond. In 96,8% van de gevallen was er zelfs geen moeite gedaan. Dit strookt totaal niet met de wettelijke zorgplicht welke dierenhouders hebben.
De tegenargumenten die worden aangevoerd variëren van ”moet ik dat doen voor een wolf” (verantwoording verplaatsen), en “Werkt toch niet, ik heb filmpjes gezien waar wolven over hekken klimmen” tot aan “Weet je wel wat dat kost”.
De schapenhouderij heeft kleine marges, de investering en het extra werk leveren onvoldoende op. Terwijl de schades wel vergoed worden. Voor die groep is er dus geen economische prikkel.
In verschillende gevallen is bekend dat de dierhouder wel subsidie voor een wolfwerend hekwerk heeft aangevraagd. En mogelijk ook ontvangen heeft, daarop heeft de samenstellers geen zicht. En toch bleek dan ook de omheining niet volgens de voorschriften geplaatst. Enkele voorbeelden:
 • Vledder (23-1-2023)
  Bij inspectie door wolvenconsulent: Op 4 plekken onderste draad op 35 cm. Op 1 plek opstapje hoger dan 30 cm op 185 cm.
 • Wolfheze/Renkum (24-3-2023)
  Geen inspectie door wolvenconsulent. Taxateur: Op meerdere plaatsen onderste draad te hoog, niet overal 5 draden maar 4, hoogte plaatselijk 100 cm, toegangspoort onbeveiligd.
  Provincie Gelderland: “Bij het opnemen van de schade heeft de taxateur geconstateerd dat het hek op meerdere punten niet voldeed” (bron: Omroep Gelderland, 31-3-23)
 • Wapse (9-7-2023)
  Taxateur BIJ12 en medewerker provincie Drenthe: wolfwerende afrastering. Waarnemingen Wolf Fencing vanaf de weg: onderste draad her en der te hoog. Toegangshek zwakke schakel (bron: pers. correspondentie).
  Geen onderste draad voor toegangshek (bron: RTV Drenthe, 9-7-23, beeld op 2:53
  Geen drempel onder toegangshek. Geen graafsporen bij toegangshek.
Bij deze voorbeelden, maar ook bij andere zoals in Vledder, was de dierhouder in de veronderstelling het goed gedaan te hebben. Deze beeldvorming wordt ook uitgedragen in de pers (“ondanks wolfwerende omheining toch een aanval”). In enkele gevallen zijn zelfs de taxateur van BIJ12 en de wolvenconsulent het niet eens.
In de reeks van incidenten, die recent op de Noord Veluwe plaatsvonden, was er nergens sprake van wolfwerend hekwerk. In Emst is een boer nu voor de tweede keer bezocht door wolven, heeft hij twee keer schade vergoed gekregen (of gaat hij krijgen) en nog steeds gaat de omheining niet aangepast worden. De economische prikkel ontbreekt, hij vindt het te veel moeite. Terwijl de aanvallen, alle aanvallen, maatschappelijk een flinke impact hebben.
Provincie Overijssel publiceerde onlangs een actie met wolfwerende omheingen van 90 cm. Dat is niet volgens de richtlijnen door BIJ12 opgesteld, dus ook niet wolfwerend en schept dus verwarring. Samenvattend qua werkwijze en communicatie zijn er deze constateringen:
 • Op basis van de rapportages van Bij12 zijn geen harde conclusies mogelijk. Maar wel verkeerde conclusies.
 • De rapportages zijn vaak niet compleet en onduidelijk (en zelfs tegenstrijdig). Dat voedt op zijn minst wantrouwen.
 • Er is geen sprake van de vaststelling of de omheining wel of niet wolfwerend was. Daar is geen kolom voor.
  Indien een wolf wel een wolfwerend raster doorbreekt, op wat voor een manier dan ook, ontbreekt de vaststelling hoe dat gedaan is. En dat is nu net wat je wel graag wilt weten. Er lijkt geen protocol te zijn.
 • Subsidies voor wolfwerend hekwerk hebben geen praktische begeleiding, waardoor omheiningen niet toch niet altijd wolfwerend zijn.
 • De schadevergoeding werkt negatief, er is geen economische prikkel.
 • Een eenduidige werkwijze ontbreekt, er zijn verschillen in provinciale aanpak en verschillen in constateringen over de afrastering.
De EU-habitatrichtlijn is om bij te dragen tot o.a.het waarborgen van de biodiversiteit. Dit gebeurt door het in stand houden van de natuurlijke habitats en wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten. Lidstaten moeten hiertoe een volledig wettelijk kader vaststellen én concrete en specifieke, coherente en gecoördineerde preventieve beschermingsmaatregelen treffen.
Gezien de beeldvorming voor een belangrijk deel komt uit de aantallen slachtoffers onder vee, kan gesteld worden dat de bescherming van wolven als basis het beschermen van vee heeft.
Aanbevelingen
 • De werkwijze van BIJ12 zou zorgvuldig, consequenter en duidelijker moeten zijn. Een gedegen protocol en goed opgeleide en begeleide controleurs zijn van belang.
 • Vergoeden van dieren die niet beschermd stonden en waar men geen moeite heeft willen doen, dient te stoppen. 614 omheiningen voldeden sowieso al niet, dat is 96,8%. Dat is ook correct naar de belasting betaler toe. Tevens is het tegenstrijdig om dieren te vergoeden als de tegelijkertijd de zorgplicht wordt verzaakt.
 • Bij subsidie verstrekking voor een wolfwerend raster dient een deskundige praktisch onderdeel te zijn in het protocol. Zodat er bij, dan wel direct na plaatsing een controle is of de omheining juist geplaatst is. Een kwartaal controle in het eerste jaar is tevens een aanbeveling: een juist geplaatste wolfwerende omheining vraagt onderhoud. Controle draagt bij aan praktijkervaring en bewustwording. De verantwoording blijft bij de dierhouder.
 • Iedere dierhouder zou gratis advies en controles moeten kunnen krijgen. Ongeacht het leefgebied van de wolf en woongebied van de vraagsteller.
Op de openingsvraag “Conflictarm samenleven met de wolf: is dat wel mogelijk?” is een volmondig “ja” het antwoord. Technisch gezien is het mogelijk.
De vraag is eerder of mensen dat kunnen. De mens is de enige factor in deze kwestie, ten goede, dan wel ten slechte.
Tekst: Loulou Beavers
Data-analyse: Maurice Schalker (Werkgroep Wolf Nederland)
Gebruikte bronnen:
Rapportage BIJ12, Interprovinciaal wolvenplan, EU-habitatrichtlijnen, wolvencommisie provincies Drenthe/Friesland en Gelderland, RTV Drenthe, diverse krantenartikelen landelijke en regionale pers.

Reacties zijn gesloten.